03Radon

Radon je ve vzduchu přítomen celosvětově, jeho koncentrace závisí na velmi proměnlivém obsahu uranu v půdě. V ovzduší je koncentrace (a tudíž i radioaktivita) radonu zanedbatelná, ale v uzavřeném prostoru, kde se může hromadit, jako je například budova, může být za určitých podmínek jeho koncentrace vysoká.

Účinky radonu na plicní tkáň

Radon

Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) a vědecký výbor OSN pro účinky atomového záření UNSCEAR uznal radon jako druhý nejvýznamnější rizikový faktor po kouření, který může přispívat ke vzniku rakoviny plic. Přitom kombinace kouření a vysokého ozáření z radonu představuje pro jednotlivce podstatně vyšší riziko rakoviny plic, než každý z těchto faktorů zvlášť, nebo jejich prostý součet.

Graf - ozáření na osobu za rok v ČR

Pokud jsou lidé vystaveni dlouhodobě radonu, dochází ke zvýšení rizika vzniku rakoviny plic. Toto riziko je přímo úměrné koncentraci radonu ve vzduchu, který dýcháme, i délce pobytu v místnosti (v uzavřeném prostoru).Tyto biologické účinky radonu, resp. ionizujícího záření na buňky organismů nazýváme stochastické (pravděpodobnostní).

Nemůžeme říci s jistotou, zda vůbec nastanou, kdy a u koho – z epidemiologických studií provedených na velkém množství osob, které byly působení radonu vystaveny, však víme, že u určitého počtu osob se během jejich života nepříznivé účinky radonu projeví.

Radon v plicích

Dceřiné produkty radonu jsou pevnými látkami, které se po vdechnutí zachycují trvale v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem může být poškození plicních buněk vedoucí až k nádorovému onemocnění plic.

Účinek radonu byl prokázán zejména epidemiologickými studiemi na hornících pracujících v uranových dolech.

Dlouhodobé studie sledovaly zdravotní stav horníků a příčinu jejich úmrtí. Studie prováděná v ČR významně k těmto poznatkům přispěla.Bylo prokázáno, že práce v dolech s vysokou koncentrací radonu prokazatelně zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic.

Horníci, kteří zde v Jáchymově v těchto nebezpečných podmínkách ve 40. a 50. letech dvacátého století těžili uran, byli převážně političtí vězni z pracovních táborů.

věznice Jáchymov

Friedrich Ernst Dorn

Friedrich Ernst Dorn

1848 1916

Friedrich Ernst Dorn objevil při zkoumání prvku radia nový plynný radioaktivní prvek – radon.

Graf rozpadu radonu
Rozpadová řada izotopu uranu 238U

Nový prvek objevil v roce 1900 Friedrich Ernst Dorn

Když zkoumal rozpad izotopu rádia 226Ra. Nejprve byl prvek nazván radiová emanace a v roce 1923 byl schválen nový název radon.

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který se vyskytuje v zemské kůře. Je bez barvy, chuti a zápachu, je těžší než vzduch. Vzniká postupnou přeměnou přírodního uranu 238U, který je v různém množství součástí hornin zemské kůry.

Radon (222Rn) se z hornin uvolňuje jako plyn a stává se součástí vzduchu vyplňujícího póry zemin. Množství radonu v půdě, ve vodě, ve stavebním materiálu a v ovzduší lze díky jeho radioaktivitě zjistit měřením.

Graf rozpadu radonu

Nuledo CC-BY-SA 4.0

Stopy alfa částic rozpadajícího se radonu v mlžné komoře. Částice alfa ionizují molekuly plynu, které se tak stanou kondenzačními jádry pro okolní nasycené páry.