07Jak na radon

Aby bylo možné navrhnout správná protiradonová opatření ještě před výstavbou domu, je nezbytné stanovit radonový index pozemku. Ten může být nízký, střední nebo vysoký. Na základě protokolu o stanovení radonového indexu pozemku projektant navrhne vhodné protiradonové opatření.

Při výstavbě domu je potřeba věnovat pozornost
ochraně proti pronikání radonu z podloží

Na prvním místě je prevence při výstavbě

Ochrana domu proti radonu
musí být vypracována a realizována podle ČSN 73 0601.

Pokud je postup správně navržen a proveden, neměla by být referenční úroveň 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu v postaveném domě překročena.

U staveb s pobytovým prostorem v kontaktním podlaží je vždy základem ochrany proti radonu celistvě a souvisle provedená hydroizolace nebo protiradonová izolace s těsnými spoji a prostupy.

Pokud nejsou domy chráněny před radonem správně nebo vůbec, mohou být v domě naměřeny hodnoty radonu vyšší než referenční úroveň 300 Bq/m3.

Radonový štítekRadonový štítek

V takovém případě je na místě se zamyslet nad realizací vhodných opatření ke snížení ozáření osob pobývajících v daném domě.

Toto musí zajistit majitel domu. Naštěstí se dá říci, že pro každý takový dům lze nalézt vhodné řešení. S pomocí odborníků, kteří se touto problematikou zabývají, lze ozáření z radonu snížit pomocí vhodného protiradonového opatření, které by mělo být navrženo podle ČSN 73 0601.

Václav Dolejšek

Václav Dolejšek

1895 1945

V metrologii záření spolupracoval s lékaři. Neuspěl ve snaze objevit chybějící chemický prvek č. 75 rhenium, přestože spolu s Heyrovským publikoval článek o jeho nálezu.

PROTI RADONU MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY VŠECHNY DOMY
BEZ OHLEDU NA KATEGORII RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU

Pro každou budovu je nutné zvolit optimální protiradonové opatření z hlediska efektivity a nákladů. Mezi nejúčinnější opatření patří nucené odvětrávání podloží pod podlahovou konstrukcí (snižuje objemovou aktivitu radonu v domě o 80 – 90 %).

Pokud jsou v domě naměřeny hodnoty radonu vyšší než 3 000 Bq/m3 ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, je majitel povinen provést opatření, která snižují míru ozáření. V určitých případech, při splnění stanovených kritérií, lze na provedení protiradonového opatření získat státní dotaci.

Radonový program
Jestli je dům správně chráněn proti radonu, lze zjistit pouze měřením. Další užitečné rady a informace naleznete na stránkách www.radonovyprogram.cz.

Měření zdarma

Ve stávajícím domě si můžete nechat změřit radon zdarma.

Radonový program