08Radonový akční plán

V rámci RANAP je nabízeno a poskytováno měření zdarma majitelům a uživatelům budov (určených k dlouhodobému pobytu osob) a vlastníkům budov sloužících jako školy nebo školská zařízení nebo budov sloužících pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb.

Národní akční plán
pro regulaci ozáření obyvatel z radonu („RANAP“)

Národní akční plán pro regulaci ozáření z radonu navazuje na Radonové programy České
republiky, které byly realizovány na základě usnesení vlády ČR v letech 2000 až 2009 a dále 2010 až 2019.
legislativa
Potřeba realizace akčních plánů vyplynula ze skutečnosti, že ozáření z radonu patří mezi nejvýznamnější zdroje ozáření obyvatelstva.
Cílem akčních plánů je ozáření obyvatel z přírodních zdrojů snižovat.

Dlouhodobé cíle RANAP:

  1. Informovaná a komunikující státní správa, zapojená veřejnost, vzdělaní profesionálové
  2. Účinná prevence při výstavbě a rekonstrukci budov
  3. Efektivní regulace stávajícího ozáření

RANAP

Radon není jen v našich domovech.
Můžete se s ním setkat i na pracovištích. Zaměstnavatel je povinen ve vybraných lokalitách nechat změřit radon na pracovištích v podzemních podlažích a v prvním nadzemním podlaží.

radonový program pracoviště
radonovyprogram.cz/pracoviste

radonový program pro školy

Státní úřad pro jadernou bezpečnost z pochopitelných důvodů věnuje zvýšenou pozornost školám.

Aktivně vyhledává školy v oblastech, kde můžeme očekávat zvýšené koncentrace radonu, a radí, jak situaci optimalizovat.

Školy mají nárok na dotace proti radonu již od překročené úrovně objemové aktivity radonu 300 Bq/m3.

radonový program pro školy
radonovyprogram.cz/skoly

Na plnění akčního plánu se podílejí

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který je odpovědný za realizaci a věcné plnění RANAP. Má koordinační úlohu při plnění úkolů ministerstev, krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností stanovených v RANAP.

Krajské úřady se podílejí na vyhledávání budov s vyšší úrovní ozáření z přírodního zdroje jejich vnitřním ovzduší a na informování obyvatelstva o riziku vyplývajícím ze zvýšené koncentrace radonu v domech. Dále kontrolují ve spolupráci se SÚJB účinnost provedených opatření na ochranu zdraví obyvatelstva před ozářením z přírodního radionuklidu.

Nejvýznamnějším zdrojem radonu je geologické podloží

Česká legislativa jmenovitě uvádí obce (území), kde je riziko z tohoto zdroje vysoké (pravděpodobnost překročení referenční úrovně stanovené pro radon je vyšší než 30 %).

Jáchymov a blízké okolí patří mezi tyto rizikové oblasti.

Každý, kdo na území vyjmenovaných obcí provozuje pracoviště splňující současně určité podmínky, musí zajistit měření radonu v podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy pracoviště.

Pokud vás zajímá, jaká je koncentrace radonu v místě, kde trvale bydlíte, stačí požádat o detektory na adrese radon@sujb.cz

radon - web

V naší relaci na YouTube naleznete k problematice radonu spoustu instruktážních videí.

youtube