09Radonové lázně

Přestože předchozí část Radonové naučné stezky pojednávala zejména o rizicích spojených s dlouhodobou expozicí radonu v obytných budovách a na pracovištích, nelze zejména zde v Jáchymově nezmínit i druhou stranu radonové mince.

Radon jako přírodní léčivý zdroj

Na základě dlouhodobé zkušenosti nejen v ČR – viz historie lázní – je radonová voda považována za účinný léčebný prostředek při různých chronických potížích, zejména pohybového aparátu. Radonové prameny v Jáchymově získaly status přírodního léčivého zdroje udělený Ministerstvem zdravotnictví.

Léčebné postupy nemají charakter standardních postupů, vznikaly na základě zkušeností a odezvy léčených pacientů. Léčebné procedury jsou vždy předepisovány lékařem, který na základě klinického i laboratorního vyšetření vyhodnotí celkový stav konkrétního klienta.

Lázně

Radonovou koupel v Lázních Jáchymov využívají pacienti především pro léčbu chronických onemocnění postihujících pohybový aparát, jako je zánět a revmatická onemocnění kloubů, osteoporóza, poškození nervového systému jako např. polyneuropatie, syndromy karpálního tunelu anebo také jako podpůrnou léčbu v pooperačních a poúrazových stavech.

Základem efektivní lázeňské léčby v Jáchymově je pak kombinace koupelí v radonové vodě a účinné rehabilitace, kterou na základě vstupního vyšetření předepíše vždy lázeňský lékař.

Obsah radonu ve vodě i v ovzduší je pravidelně kontrolován. Součástí celého komplexu jáchymovských lázní je i radiologická a dozimetrická laboratoř, jejímž úkolem je dohled nad dodržováním předepsaných postupů jak při čerpání radonové vody, tak i následné aplikaci radonových koupelí v lázeňských zařízeních.

Je nutno zdůraznit, že se jedná o krátkodobé léčebné pobyty (v rozmezí 3-6 týdnů) indikované lékařem – riziko z ozáření z radonu je tedy v tomto případě velmi nízké ve srovnání s dlouhodobým pobytem v budovách se zvýšenou koncentrací radonu.

Musíme mít také na paměti, že ochrana proti radonu v budovách se týká osob všech věkových kategorií, lázeňskou péči absolvují především dospělé osoby ve vyšším věku, kdy riziko vzniku pravděpodobnostních účinků klesá. Pohled na léčbu radonem se liší ať už z pohledu jednotlivých odborníků nebo lékařů, ale i v jednotlivých zemích.

Regulace této léčby je nastavena různě v závislosti i na jiných požadavcích v oblasti zdravotní a lázeňské péče v dané zemi.

Radonové lázně

Radonová lázeň

Pramen akademika Běhounka

Pramen akademika Běhounka

František Běhounek

František Běhounek

1898 Praha 1973 Karlovy Vary

Český fyzik, radiolog, akademik, profesor a spisovatel. Po Františku Běhounkovi je pojmenován nejmohutnější pramen radonové vody v dole Svornost.

Historie dolu Svornost

Radonové vody vyvěrají v dole Svornost založeném počátkem 16. století (ohlubeň dolu Svornost je v nadmořské výšce 752 m) z pramenů Běhounek (HG 1), C1, Curie a Agricola na XII. patře dolu v hloubce 500 m pod povrchem.

Radonové vody jsou jímány do uzavřeného bazénu (o objemu 120 m3) rovněž na XII. patře (259 m n. m.) a čerpány do akumulační jímky (o objemu 300 m3) na patro
Barbora (historický název po sv. Barboře, patronce hornického stavu), 100 metrů pod povrchem (654 m n.m).

Dále jsou vody sváděny gravitačně na patro Daniel v hloubce 140 m pod povrchem (612,45 m n.m.) a po horizontálních důlních dílech v délce 2,7 km vedeny do balneoprovozů (koupelí) v lázeňských domech Radium Palace, Běhounek, Curie a Lázeňská budova.

Důl svornost

Ochrana pracovníků v lázeňském provozu

Na rozdíl od pacientů, kteří se expozici radonu vystavují záměrně a dobrovolně, je nutné personál lázní před touto expozicí přiměřeně chránit – a to ze stejného důvodu jako u obytných budov – pracovníci pobývají na pracovišti každý den, po celý rok – jejich expozice radonu by se tedy nežádoucím způsobem kumulovala.

Je nutno přijmout taková opatření na jejich ochranu, aby byly dodrženy požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, na ozáření z přírodních zdrojů na pracovištích.

Dodržování těchto požadavků ve vztahu k pracovníkům lázní je kontrolováno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.